ANG BAYAN, 21 July 2013


Aquino’s barrage of lies


20130721en The country will definitely be awash with lies when Benigno Aquino III delivers his speech upon the opening of the 16th session of the reactionary congress. Among these are the following:

“The economy is progressing through Public-Private Partnership programs.” The opposite is seen in the rising costs of health, education, public utilities, transportation and communication services as a result of tightened private control of vital aspects of the economy.

“The unemployment problem is due to… More 

Masugid na Intel at Dealer ng Shabu, Pinarusahan ng Celso Minguez Command sa Matnog, Sorsogon

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command, BHB-Sorsogon
Hulyo 24, 2013

Matagumpay na isinakatuparan ng isang yunit partisano ng Celso Minguez Command-Bagong Hukbong Bayan-Sorsogon ang hatol na parusang kamatayan ng Hukumang Bayan kay SPO1 Virgilio Miguel Garra. Isinagawa ang pamamarusa sa Brgy. Gadgaron, Matnog, Sorsogon nitong alas-6:45 ng umaga, Hulyo 24, 2013.

Masugid na intel ng Philippine National Police at ng Military Intelligence Group si Garra mula nang nasa serbisyo pa siya ng PNP, hanggang sa siya'y magretiro na. Aktibo siyang naglalatag ng mga Barangay Intelligence Network sa mga bayan ng Matnog, Bulan, at Magallanes upang sagad-sagarang labanan ang rebolusyonaryong kilusan.

Aquino allows US to make PH its military outpost in the region—Kabataang Makabayan

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan (Kabataang Makabayan)
Juy 4, 2013

Revolutionary youth organization, Kabataang Makabayan (KM) slams the Philippine government led by US lackey Benigno Aquino III for exploring constitutional arrangements and further (misuse and) abuse of Visiting Forces Agreement (VFA) to allow ease of access for military treaty allies US and Japan.

The US-Aquino regime is using the context of increased Chinese presence in disputed waters as justification for the access agreement.The Chinese reaction however is severely distorted to hide the real pre-text of US pivot to Asia, a campaign to engage and contain China. China is considered as the political and economic threat to the global superpower that is U.S.

On the celebration of the Filipino-American Friendship day: No genuine freedom under Aquino’s puppetry to US imperialism -- Kabataang Makabayan

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan (Kabataang Makabayan)
July 4, 2013

Today, the US-Aquino regime will be celebrating the “friendship” between the US-PH after Filipinos were granted bogus independence in a show of democracy by then US President Harry S. Truman in July 4, 1946.

This was after the independence and the establishment of the Philippine republic under the Presidency of Emilio Aguinaldo was cut short after he sold the country to American take over through the Treaty of Paris signed in December 30, 1898. The Filipino-American war broke out in February 4,1899 after a Filipino soldier was gunned down by American forces even before the treaty was ratified by the US Senate. This rendered the Philippine republic futile as it succumbed to another 48 years of direct colonization of the Americans, and the years after that, even after the Americans left and indirectly colonized the Philippines.

NDF-Southern Mindanao open letter to POWs' families

Rubi del Mundo

 NDFP- SOuthern Mindanao
July 23, 2013


Open letter addressed to the Families of Prisoners of War Cpl. Emmanuel Quezon (serial no. 827510), Pfc. Vernie Padilla (SN 898234), Pvt. Marteniano Pasigas (SN 901766), Pfc. Ronald Gura (SN 898248), and Pfc. Donato Estandian (SN 893670):


The NDF-Southern Mindanao wishes to convey the message that your sons and/or husbands are well, and are in the care and custody of comrades under the 1st Pulang Bagani Battalion-New People's Army. Red fighters follow rigidly the NPA's eighth point of attention: do not ill-treat captives. With more than a month of detention under the auspices of the NPA, Cpl. Quezon, Pfc. Padilla, Pvt. Pasigas, Pfc. Gura and Pfc. Estandian bear the status of Prisoners of War who have the following rights under the GPH-NDFP Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law:

State Police on SONA: a shameful exhibit of paranoia, overkill—Kabataang Makabayan

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
July 23, 2013

Kabataang Makabayan condemns Aquino’s state repression and fascism unleashed against progressive groups who rallied yesterday to protest his fourth State of the Nation Address.

“Aquino intended to harm the protesters. He would never allow the calls and chants of his critics to drown the accolades of his patrons in the House of Representatives. For this purpose, for the first time in years, a concertina of barbed wires has been put up along Commonwealth Avenue and an overwhelming number of police have been deployed to restrain the protest. This police and state force overkill can only mean paranoia,” said Ma. Laya Guerrero, spokesperson of Kabataang Makabayan.  

Liberation International

Liberation International
April - June 2013

Download PDF here...


Aquino’s barrage of lies

Editorial
ANG BAYAN, 21 July 2013

July 23, 2013

The country will definitely be awash with lies when Benigno Aquino III delivers his speech upon the opening of the 16th session of the reactionary congress. Among these are the following:

“The economy is enjoying rapid growth.” This is contrary to the reality of the intensified crisis and the sharp decline of the people’s quality of life as a result of the Aquino regime’s insistence on pursuing the neoliberal policies of liberalization, deregulation, privatization and denationalization.

“The economy is progressing through Public-Private Partnership programs.” The opposite is seen in the rising costs of health, education, public utilities, transportation and communication services as a result of tightened private control of vital aspects of the economy.

Ginagamit ni Aquino ang mga taktikang ala-Marcos sa pagsupil ng mga paglaban

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 24, 2013

Translation: Aquino employing Marcosian tactics to quell dissent--CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang mga pwersang pulisya nito sa brutal na pag-atake sa mga demonstrador upang hadlangan sila na makapagmartsa patungong Batasang Pambansa kung saan nakatakdang ipahayag ni Benigno Aquino III ang kanyang state of the nation address (ulat ng kalagayan ng bansa) sa pagbubukas ng kongreso ng Pilipinas.

Hindi bababa sa 20,000 manggagawa, magsasaka, estudyante, maralitang lunsod, kababaihan at iba pang sektor ang nagmartsa sa lansangan patungo sa gusali ng Batasan upang ipahayag ang kanilang mga hinaing at igiiit ang pangangailangan sa trabaho, pagtaas ng sahod, reporma sa lupa, dagdagan ang mga panlipunang paggastos, pagpapatigil sa mga pakanang pribatisasyon, pagpapatigil sa pag-imbulog ng presyo ng langis at mga batayang bilihin at pagpapahinto sa korapsyon sa ilalim ng rehimeng Aquino.

Ika-apat na SONA ni Aquino: Ulat sa amo nitong imperyalista at lokal na haciendero’t kapitalista; pagtalikod sa kapakanan ng sambayanan

Patnubay De Guia
NDFP Southern Tagalog Chapter
July 22, 2013

Walang maaasahang makatotohanang pagbabago ang mamamayan sa State of the Nation (SONA) Address ni Benigno Simeon Aquino III ngayong Hulyo 22. Sa kabila ng magagarbong retorika sa mga nagdaan niyang mga SONA at kunwang panata sa mamamayan na tinatawag niyang “boss”, inilalantad ng makadayuhan at kontra-mamamayang polisiya ng rehimeng US-Aquino II ang sagad-saring pagkatuta nito sa kanyang tunay na amo -- ang imperyalistang US at mga lokal na naghaharing-uri.

Noong 2010, sa unang taon ng kanyang administrasyon bilang pangulo, sumumpa si Aquino sa sambayanan na ang kanyang administrasyon ay mangunguna sa pagsusulong ng pagbabago--pagbabagong nakasentro sa pagtiyak ng trabaho at hanapbuhay para sa mamamayan, programa kontra-kahirapan, serbisyong panlipunan, kalikasan, at pangkalahatang pagpapabuti ng ekonomya.

Ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya

LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel

Quezon City, Philippines
19-21 July 2013

Translation: The Filipino people's struggle for national and social liberation

Kontribusyon sa Internasyunal na Kumperensya Hinggil sa Karapatang-tao at Kapayapaan sa Pilipinas

Naganap noong 26 Disyembre 1968 ang makasaysayang pangyayari kung kailan nagkaroon ang sambayanang Pilipino ng isang proletaryo rebolusyonaryong pamumuno sa pamamagitan ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong, ipinahayag ng PKP ang programa nito ng demokratikong rebolusyon ng bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Matapos ang tatlong buwan, itinatag nito ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) at noong 1973, ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP o Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas).

[VIDEO] Dumadagsang kasinungalingan ni Aquino

ANG BAYAN
21 Hulyo 2013 
Watch from youtube: http://youtu.be/gC9MxIL1MEI

Tiyak na babaha ang mga kasinungalingan sa pagtatalumpati ni Benigno Aquino III sa pagbubukas ng ika-16 sesyon ng reaksyunaryong kongreso. Kabilang dito ang sumusunod:

“Mabilis na lumalago ang ekonomya.” Taliwas ito sa katotohanang napakatindi ng krisis pang-ekonomya at panlipunan at dumadausdos ang kalidad ng buhay ng mamamayan bunga ng pagpipilit ng rehimeng Aquino na ipatupad ang neoliberal na mga patakaran ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon.

Aquino employing Marcosian tactics to quell dissent--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
24 July 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemned the Aquino regime and its police forces for brutally attacking demonstrators to prevent them from marching towards the Batasang Pambansa where Benigno Aquino III was set to deliver his state of the nation address at the opening of the Philippine congress.

At least 20,000 workers, peasants, students, urban poor, women and other sectors marched in the streets leading to the Batasan building in order to voice out their grievances and air their demands for jobs, higher wages, land reform, higher social spending, a stop to privatization schemes, an end to spiraling prices of oil and basic commodities and a stop to corruption under the Aquino regime.

[VIDEO] Makiisa sa digmang bayan sa India!

ANG BAYAN
19 Hulyo 2013
 


Watch video here: http://youtu.be/S-5jAO6_jqc

Idinideklara ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), kasama ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas ang Hulyo 2013 bilang Buwan ng Pakikiisa ng Pilipinas sa Digmang Bayan sa India. Inilalabas ng PKP ang deklarasyong ito ng pakikiisa kasabay ng panawagan sa mga demokratiko at anti-imperyalistang pwersa para sa isang internasyunal na araw ng pagsuporta sa digmang bayan sa India sa Hulyo 1. Igawad natin ang ating pinakamataas na parangal sa mga bayani at martir ng rebolusyong bayan sa India, ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay at tanawin ang ibayong pagsulong sa hinaharap.

Aquino III’s fourth SONA, not the “brightest spark,” but a dark omen against the Filipino people

Jorge Madlos (Ka Oris)
NDFP-Mindanao
July 23, 2013

Benigno Aquino III’s fourth SONA was bereft of any bright spark because it offered nothing  but crumbs and palliatives for the Filipino masses, embellished with empty rhetoric that again skirted truly  addressing the more fundamental issues of genuine land reform, national industrialization, sovereignty, and patrimony.

Aquino III, true to his class, is simply unable to comprehend the country’s basic problems, and it is not in his interest to provide real solutions for them. That is why he devoted much time in his overlong address to lavish certain members of his Cabinet with praise and take notice of the “heroism” of a few individuals, but ironically avoided to mention the plight and heroism of the overseas Filipino workers. He provided a bit of theatre when he attacked certain corrupt Cabinet officials, his alter egos in fact, only to deflect the blame from himself. His “no corrupt officials, no poor people” mantra has only been exposed as a sham.

Kasasaad ti Rehiyon ken Pagilian: Kumarka aro a Panagrigrigat ken Pannakairurumen, Umab-abante a Pannakidangadang ken Gubat ti Umili

Simon Naogsan (Ka Filiw), Spokesperson
Cordillera People's Democratic Front
July 20, 2013

Iti maikapat aa tawen ti rehimen nga US-Aquino, sagsagrapen ti umili a Pilipino ti kinarigat ken pannakaidadanes, manipud iti estado dagiti agar-ari a dasig ti dadakkel nga apo’t daga ken kumprador burgesya. Ipatpatungpal daytoy ti nakaro a panaggamrud, kagiddan ti kontra-umili nga Oplan Bayanihan nga addaan panggep a rebbeken ti rebolusyonaryo a puersa iti uneg ti tallo a tawen. Para iti umili ti Ilocos-Cordillera, naibutaktaken ti ubbaw nga arapaap ti “nalinteg a dalan”, ken lumawlawag ti kumarkaro nga imperyalista a panangraut ken militarisasyon.

Kas ti naglabas a tallo a SONA (State of the Nation Address) ni Aquino, sigurado a bin-ig kinaulbod manen ti iwaragawag na. Ipannakel na ti gumilgilap a ladawan ti ekonomya a mangilemlemmeng iti kinaaso-aso na kadagiti ganggannaet, kangrunaan ti imperyalismo nga U US. Agtuloy dagiti patakaran ti rehimen a mangtungpal kadagiti diktar ti International Monetary Fund ken World Bank, ken dagiti dadakkel a bangko a kangrunaan a kontrol ti imperyalista nga U US a mangsigurado iti panangpespes iti kinabaknang ti pagilian, pakairamanan ti rehiyon nga Ilocos-Cordillera.

Dumadagsang kasinungalingan ni Aquino

Editoryal

Ang Bayan
Hulyo 21, 2013
Download PDF here...

Tiyak na babaha ang mga kasinungalingan sa pagtatalumpati ni Benigno Aquino III sa pagbubukas ng ika-16 sesyon ng reaksyunaryong kongreso. Kabilang dito ang sumusunod:

"Mabilis na lumalago ang ekonomya." Taliwas ito sa katotohanang napakatindi ng krisis pang-ekonomya at panlipunan at dumadausdos ang kalidad ng buhay ng mamamayan bunga ng pagpipilit ng rehimeng Aquino na ipatupad ang neoliberal na mga patakaran ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon.

"Umuunlad ang ekonomya sa pamamagitan ng mga programang Public-Private Partnership." Kabaligtaran ito ng patuloy na pagtaas ng mga singilin sa mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, pampublikong yutilidad, transportasyon at komunikasyon bunga ng papahigpit na pribadong kontrol sa importanteng mga aspeto ng ekonomya.

The Filipino people's struggle for national and social liberation: Contribution to the International Conference on Human Rights and Peace in the Philippines

By LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel

Quezon City, Philippines
19-21 July 2013

26 December 1968 marked the historic event whereby the Filipino people acquired a proletarian revolutionary leadership with the re-establishment of the Communist Party of the Philippines (CPP). Guided by Marxism-Leninism-Mao Tse Tung Thought, the CPP declared its program for the people's democratic revolution through protracted people's war. Three months later, it founded the New People's Army (NPA) and in 1973 the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

The re-establishment of the CPP was the culmination of an accumulated revolutionary tradition of the Filipino people. They launched more than 200 revolts against Spanish colonialism. Then, led by Andres Bonifacio, they waged the armed struggle for independence against Spain. When US imperialism invaded the country in 1898, they fought against the US war of aggression from 1899 to1913. More than 20% of the population then, that is, 1.5 million Filipinos died in that war of resistance.

Three years of Benigno Aquino iii - success for US imperalism and the ruling classes, betrayal and misery for the Filipino people

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
20 July 2013

On his fourth SONA, Benigno Aquino III will face the Filipino people to once again delight over his regime’s supposed successes of the previous year, and to beguile with plans dictated by his real bosses. His US imperialist boss, beside big bourgeois compradors and landlords, will, on one hand, applaud him for the unhampered expansion and plunder of the environment by multinational businesses, particularly large-scale mining and plantations, and for totally countenancing US intervention in the country; while continuing, on the other, to ram anti-people policies that push millions of Filipinos, especially workers and peasants, to further desperation, poverty and misery.

He will once again bombard the people with a plethora of mind-boggling statistics to show that its so-called “corruption-free governance” is the key to its “success,” while blaming his detractors, the revolutionary movement in particular, for its “failings.” He will never be able to hide the fact however that, in the last three years, he has only been successful so far in leading the country to fall much deeper into the ravine of social inequity and chaos, which has only inflamed the people into ever intensifying the struggle against massive exploitation and oppression.

Paghandaan ang dagsa ng mga kasinungalingan ni Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 20, 2013

Translation: Brace for Aquino's deluge of lies

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na paghandaan ang delubyo ng kasinungalingan na tiyak na pakakawalan ni Aquino sa Lunes kapag ipinahayag niya ang kanyang "state of the nation address" (SONA o ulat ng kalagayan ng bansa) sa pagbubukas ng unang regular na sesyon ng ika-16 na reaksyunaryong kongreso ng Pilipinas.

Asahan ang mga sumusunod na kasinungalingang ipapahayag ni Aquino:

1. ang kasinungalingan ng "mabilis na paglago ng ekonomya" kontra sa realidad ng matinding krisis at ng pagbulusok ng pamantayan at kalidad ng pamumuhay ng sambayanan bunga ng patuloy na pagsusulong ng rehimeng Aquino ng neoliberal na mga patakaran ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon

Garapal sa pagkasinungaling si Lacierda -- NDFP

NDFP International Information Office
Hulyo 19, 2013

Translation: Lacierda is a bare-faced liar -- NDFP
Tinagurian ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na isang garapal na kasinungalingan ang sinasabi ng gubyernong Aquino na "komitment upang wakasan ang panloob na tunggalian sa isang mapayapang paraan". Tinukoy ng NDFP na idineklara na ng mga upisyal ng gubyernong Aquino ang pagwawakas ng usapang pangkapayapaan. Sa kabilang panig, patuloy na nag-aalok ang mga armadong rebolusyonaryo ng pakikipag-usapang pangkapayapaan

Reaksyon ito ng Negotiating Panel ng NDFP na nakikipag-usap sa gubyerno ng Republika ng Pilipinas sa balita binabanggit daw ni Edwin Lacierda, tagapagsalita ni Presidente Benigno Aquino III, na determinado ang Malacañang na wakasan ang lahat ng panloob na tunggalian sa bansa "sa isang mapayapang paraan". Binanggit din sa ulat si Lacierda na nagsasabing, "Nasa PKP-BHB-NDF na ang desisyon kung dudulog sila sa hapag at makikipag-usap sa amin."

Detenidong Konsultant ng NDFP na si Ramon Patriarca, nag-ayuno

NDFP International Information Office
Hulyo 18, 2013
Translation: Detained NDFP Consultant Ramon Patriarca goes on hunger strike

Ipinaabot ng Negotiating Panel (Panel sa Negosasyong Pangkapayapaan) ng National Democratic Front of the Philippines ang matibay na suporta sa 12-araw na hunger strike (protestang pag-aayuno) ng konsultant ng NDFP na si Ramon Patriarca. Sinumulan ni Patriarca, nakadetine sa Camp Lapu-lapu sa Cebu City, ang kanyang hunger strike noong 11 Hulyo na magtatapos sa 22 Hulyo sa panahon na ipapahayag ni Presidente Aquino ang kanyang State of the Nation Address (SONA).

Sa pahayag sa midya, kinundena ni Patriarca si Presidente Aquino sa hindi paggalang sa umiiral na mga kasunduang pangkapayapaang napagkaisahan ng gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) sa NDFP. Pinuna niya si Aquino sa paglapastangan sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at sa halip, dinudukot, tinotortyur at ikinukulong ang mga tauhan ng NDFP na sangkot sa negosasyong pangkapayapaan.

Nagdadalamhati ang NDFP sa pagkasawi nina Kasamang Greg Bañares, pito pang mga kasama

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee

Translation: NDFP mourns the death of Comrade Greg Bañares, seven other comrades

Nagluluksa ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagkamatay nina Kasamang Greg Bañares, tagapagsalita ng NDFP sa Bicol, at ng pito pang mga kasama noong Hulyo 4 sa Juban, Sorsogon. Ipinararating namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa kanilang pamiliya, mga kasama, kamag-anak at mga kaibigan.

Dinadakila namin sila bilang mga martir at bayani ng sambayanang Pilipino. Walang-humpay nilang pinaglingkuran ang mamamayan at isinakripisyo nang lubos ang kanilang mga buhay para sa rebolusyonaryong simulain ng inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan.